Announcement of new T-shirt with original print

ONECC no dezainā ga arata ni dezain shi, orijinaru purinto ni yotte seisaku sa reta shinsaku no tīshatsudesu. 6. 6 Oz no kiji o shiyō shite ori, jōshitsu de kōkyū-kan to kigokochi o jūshi shita wata 100-pāsento kiji o shiyō shite orimasu. Kyūshitsu-sei to tsūkishō ga yoku, natsu demo kaiteki ni chakuyō shite itadakemasu. Mata, kiji-shitsu ga shikkari shite iru tame rontī to awa sete chakuyō shite itadai tari, torēnā no shita ni chakuyō shite itadaku koto de shiki o tōshite tanoshinde itadakeru aitemudesu. 展开 195 / 5000 翻译结果 This is a new T-shirt newly designed by the designer of ONECC and produced by the original print. We use 6.6oz fabric, and we use 100% cotton fabric that emphasizes high quality, luxury and comfort. It has good hygroscopicity and breathability, so you can wear it comfortably even in the summer. Also, because the fabric is solid, you can wear it with Ron T or under the trainer to enjoy it throughout the four seasons.